Προετοιμασία για τα πτυχία:

  • CAMBRIDGE ENGLISH

  • MICHIGAN

  • MSU

  • IELTS

  • TOEFL

  • TOEIC

  • CITY & GUILDS

  • GMAT

ΠΤΥΧΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ CAMBRIDGE ENGLISH

Οι μαθητές μας προετοιμάζονται για όλα τα αναγνωρισμένα Πτυχία, αλλά ειδικότερα για τα παρακάτω.

YLE
(Young Learners English)

Τα  Starters, Movers & Flyers είναι τρία επίπεδα στα οποία ελέγχεται πόσο αποδίδουν τα παιδιά μικρής ηλικίας στο ακουστικό (Listening), στα προφορικά (Speaking), στην κατανόηση γραπτού λόγου (Reading) και στον γραπτό λόγο (Writing). Η συμμετοχή των μαθητών στις εξετάσεις YLE, τους εξοικειώνει με τις εξετάσεις των ανώτερων Πτυχίων, και έτσι συντελεί έμμεσα στην αποβολή του άγχους τους για τις εξετάσεις.

KET
(Key English Test)

Το ΚΕΤ βρίσκεται στο επίπεδο Α2 του κοινού Ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς (CEFR). Το ΚΕΤ αναγνωρίζει την ικανότητα του κατόχου να χειρίζεται τον γραπτό και προφορικό λόγο στα Αγγλικά σε βασικό επίπεδο καθημερινής φρασεολογίας.

PET
(Preliminary English Test)

Το PET βρίσκεται στο επίπεδο Β1 του κοινού Ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς (CEFR). Το PET καθορίζει την γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά) σε ένα μέσο επίπεδο και αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ ως Μέτρια Γνώση.

FCE(First Certificate in English)

Το FCE βρίσκεται στο επίπεδο Β2 του κοινού Ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς (CEFR). Το FCE είναι ένα δίπλωμα που αποδεικνύει οτι ο κάτοχος έχει άνω του μέσου επίπεδο γνώσης στα Αγγλικά τόσο σε γραπτό όσο και προφορικό λόγο. Το δίπλωμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λόγους εργασίας ή σπουδών και είναι διεθνώς αναγνωρισμένο.

CAE
(Certificate in Advanced English)

Το CAE βρίσκεται στο επίπεδο C1  του κοινού Ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς (CEFR). Το CAE είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο δίπλωμα για εκπαιδευτικούς ή επαγγελματικούς λόγους που αποδεικνύει πως ο κάτοχος έχει υψηλό επίπεδο γνώσης στα προφορικά και γραπτά Αγγλικά.

CPE
(Certificate of Proficiency in English)

To CPE βρίσκεται στο επίπεδο C2  του κοινού Ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς (CEFR). Το CPE είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο δίπλωμα που αποδεικνύει πως ο κάτοχος έχει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε γραπτά και προφορικά.

Οι εξετάσεις αγγλικών του Πανεπιστημίου Cambridge γίνονται κάθε Μάιο και Δεκέμβριο.

Γιατί να επιλέξετε τις εξετάσεις Cambridge Esol;

Τα πιστοποιητικά του Cambridge English αποτελούν την πλέον αξιόπιστη απόδειξη γλωσσικών ικανοτήτων καθώς είναι αναγνωρισμένα από χιλιάδες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και δημόσιους οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλα τα πιστοποιητικά του Cambridge English είναι συνδεδεμένα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Αν θέλετε πιστοποιημένο πτυχίο Αγγλικών με διεθνή αναγνώριση